top of page
Transfer Factor Praha
doc.png

100% garance kvality

Výrobky chráněné patentem

Možnost konzultace s lékařem

Honza Chlád 

776 888 938

cz.png
Vědecký základ plánu odměn společnosti 4Life

Podle materiálů prací Mika Akinse

 

V základu plánu odměn každé společnosti je obsažen cíl, nebo strategie. Tato strategie může pracovat pro vás, nebo proti vám. Znalost principů, na základě kterých se sestavují plány odměňování, pomůže zvolit tu možnost, která zvýší vaši šanci dosáhnout výrazného úspěchu. Pochopení dynamiky marketingového plánu umožňuje vytěžit z něj maximální zisk. Zveme vás, abyste se seznámili se strategií odměn společnosti 4Life. Vědomosti, které získáte z tohoto popisu, mohou být použity i k posouzení marketingových plánů jiných společností.

 

Pracuji v MLM průmyslu více než 30 let. Provedl jsem analýzu velkého množství plánů odměn a měl jsem možnost pozorovat, jak lidé do společností přicházeli a zase z nich odcházeli. Naučil jsem se rozeznávat dynamiku marketingových plánů poté, co jsem financoval výzkum v hodnotě 0,5 miliónu dolarů, který provedla nezávislá agentura pro marketingový výzkum. Bylo prozkoumáno více než 300 programů odměn za 40 let existence MLM, pečlivě byla analyzována historie více než 2 milionů síťových pracovníků a klientů. Z této práce jsem se dozvěděl, jaký nesmírný vliv mají plány odměňování na distributory.

 

Měl jsem tu čest podílet se na vývoji plánu odměn společnosti 4Life. Za 37 let zkušeností s prací v síťovém obchodování jsem neviděl smysluplnější plán, který by byl založen na vědeckém pohledu na věc. A teď se pojďme pustit do zkoumání dynamiky marketingových plánů a zejména plánu odměn společnosti 4Life Research.

 

Z perspektivy společnosti nespočívá podstata plánu odměn jen v tom, abyste byli náležitým způsobem odměněni za vaši práci, nebo úspěchy. Statisticky průměrný síťový pracovník se nezamýšlí nad tím, jestli je základem marketingového plánu strategie, která má vliv na jeho vlastní potenciální výdělek. Některé výplatní plány přitahují určité typy distributorů, jiné vyvolávají specifické typy chování. Například programy, které předpokládají výplatu úroků z nejnižších úrovní, přitahují významné síťové pracovníky, plány s vysokými odměnami v počátečních fázích jsou mnohem zajímavější pro běžné distributory a bonusy za rychlý start přitahují převážně sponzory.

 

Tyto strategie vytvářejí matematické meze, kontrolující mezní procento jedinců v kterémkoliv poddruhu distributorů, kteří mohou zvítězit. Matematické meze určují, nakolik je pro každý z poddruhů síťových pracovníků obtížné, nebo nakolik je snadné vydělávat možné odměny. Pokud se připojíte ke společnosti, jejíž plán odměn není pro vaši kategorii vyvážený, bude se vám zdát obtížné dosáhnout plného potenciálu. Možná si řeknete: "Takové rozvržení není v můj prospěch." Většina plánů odměn je sestavována za účelem toho, aby přilákaly distributory- maloobchodníky, kteří mají radost z vysokých příjmů na samém začátku kariéry, aniž by se nějak výrazněji zajímali o to, jaký bude mít tento výplatní plán vliv na jejich úspěch v dlouhodobé perspektivě. Takový přístup zničil už velké množství síťových společností.

 

Během své kariéry (1967-2004) jsem zjistil, že většina plánů odměn je navržena tak, aby přilákala lidi, kteří by se do budoucna mohli stát významnými síťovými pracovníky. Pod pojmem "významný síťový pracovník" mám na mysli osobu, která má za sebou zkušenosti z budování opravdu velké organizace. Společné pro všechny významné síťové pracovníky je paradigma, že ideální strategie spočívá v tom, vydělat co nejvíce peněz, a to tak rychle, jak jen je to možné, třeba i na úkor bezpečnosti vlastního postavení. Bohužel, tento způsob myšlení vedl k masivní degeneraci celého průmyslu. Ve skutečnosti se každému významnému síťovému pracovníku při takovém přístupu přestane zvyšovat jak celkový, tak i zůstatkový příjem. Největší částky stabilního zůstatkového příjmu získá významný síťový pracovník jen tehdy, když budou všechny poddruhy distributorů v jeho organizaci pečlivě vyvážené. Rozvážný významný síťový pracovník upřednostní takový marketingový plán, který nebude nabízet rychlé přemrštěné zisky, ale ve kterém budou příjmy rozděleny odpovídajícím způsobem mezi distributory všech typů.

 

Když slyším, jak se někdo chlubí tím, že jeho nadřízený sponzor vydělává 200 000 $ měsíčně a po roce jeho práce ve společnosti má organizace 25 000 distributorů, tak mě to rozčiluje. Ve skutečnosti totiž tento muž oslavuje "nůž, který se mu zabodne do zad". Protože to znamená, že velký počet lídrů střední úrovně a začínajících distributorů je odměňován nedostatečně. Paradoxem je, že úspěšné dny významného síťového pracovníka jsou sečteny a není známo, za kterým rohem na něj číhá neúspěch. Můžete si přečíst můj stručný přehled "Vědeckých základů efektivního plánu odměn", abyste lépe pochopili principy, které stojí za tímto tvrzením.

 

Úspěch předpokládá vyvážení všech faktorů, které určují jeho dynamiku. Čím více faktorů vaše strategie rozvoje organizace zahrnuje, tím vyšší je úroveň úspěchu, kterého můžete dosáhnout. Pokud v souladu s realizovaným rozsahem dostanou výše postavení lídři mimořádné prémie, pak vás v konečném důsledku hůře placení členové vaší organizace opustí.

 

Tato marketingová filosofie a strategie vytvořila scénář, ve kterém se většina z hlavních síťových pracovníků přesouvá ze společnosti do společnosti každých 6 - 10 let (někdy dokonce i dříve). Chamtivost se může stát příčinou grandiózního lídrova krachu. Všichni se ve vaší síti mohou stát úspěšnějšími, když každý člověk dostane svoji provizi v souladu se svou pracovní pozicí a s úlohou v hierarchii organizace.

 

Plán odměn 4Life je nejvědečtěji založený program, který jsem kdy v tomto odvětví viděl. První fáze plánu výplaty 4Life odrážela mnohé z principů, zavedených v důsledku rozsáhlého výzkumu MLM průmyslu, o kterém jsem se již zmínil. Zkoumaly se příběhy 2 milionů lidí. Byly sestaveny statistiky, týkající se všech aspektů síťového marketingu, včetně tendencí vývoje trhu, vzájemných vztahů čerpání/doplňování organizací, informací o sponzorství, vztahů mezi plány výplat a růstem, odhadu různých poddruhů distributorů, vliv různých marketingových strategií, filozofie/strategie produktů a jejich role v úspěchu,

 

V březnu 2004 jsme začali vyvíjet druhou fázi plánu odměn. Zachovali jsme v ní všechny základní principy první fáze. Praktické zkušenosti, získané během provádění první fáze, nám pomohly identifikovat ty oblasti plánu, které je třeba zlepšit a přivést je k dokonalosti. Mnoho vedoucích z různých oblastí síťového marketingu, včetně Dava Dogreye (s více než 20 roky zkušeností) a mne, úzce spolupracovalo s Davidem Lisonbee a vedením společnosti více než rok, dokud nebyl hotov konečný projekt.

 

Tajemství našeho úspěchu spočívá v tom, že jsme vyvinuli nejúčinnější a vědecky podložené výplatní plány pro tento průmysl. Skutečně velký plán může být vytvořen výhradně nezištně, lídry, kteří mají ve své perspektivě dlouhodobý úspěch. Každý z nás přikládal dostatečný význam podpoře každé z kategorií distributorů v souladu s jejich úlohou v organizaci. Pochopili jsme, že dobře navržený výplatní plán by měl podporovat a odměňovat produktivní chování všech svých účastníků. Dosažení tohoto cíle by mělo být základem pro dlouhodobý úspěch společnosti, jakož i "partnerů" v celé oblasti.

 

Vyčlenil jsem sedm kategorií distributorů (viz níže) na základě údajů, získaných z výzkumu MLM průmyslu. Plán odměn je zaměřen právě na tyto kategorie.

 

Sedm kategorií distributorů:

 

Řadový distributor/spotřebitel produktu: Distributor, který si zakoupí výrobek, ale jiné lidi nesponzoruje. Může mít několik klientů.

 

Řadový distributor-inroller: Angažoval několik dalších distributorů a klientů. Nevykazuje ambice stát se lídrem, ani dosáhnout výrazného geometrického růstu své organizace.

 

Řadový cílevědomý distributor: Se správnou motivací je takový člověk schopen získat dostatečný počet jak distributorů, tak i zákazníků. Může, ale nemusí prokazovat schopnosti lídra. Schopnosti lídra nemá přímo rozvinuté, ale má je a mohou být rozvinuty v dlouhodobé perspektivě. Často je schopen angažovat mnoho distributorů, ale geometrický růst se zastavuje, pokud nemá ze strany výše postavených sponzorů aktivní podporu. Jen někteří z nich jsou motivováni natolik, aby angažovali velké množství lidí a dosáhli Diamantové úrovně bez pomoci výše postavených sponzorů.

 

Lídr střední úrovně: Tento člověk je schopen nejen získávat nové distributory, ale také vykazovat stálý geometrický růst své organizace. Jeho vůdčí schopnosti jsou zpravidla zřejmé na první pohled. Celkově vzato, tento lídr je na rozcestí. S dobrým poradcem může rozvíjet své vůdčí schopnosti. Může se podílet na řešení problémů, ale stále ještě je v tomto podnikání nováčkem. Tento člověk je schopen angažovat potenciální lídry a vyškolit je, aby dosáhli nových úrovní své kvalifikace. Průměrná úroveň nejvyšších dosažených úspěchů je pro tuto kategorii Diamond s několika dalšími Diamond, nebo PresidentialDiamond v rámci jeho skupiny.

 

Lídr vyšší, než průměrné úrovně: Tento lídr je schopen angažovat potenciální lídry a úspěšně je proškolit. Je schopen zorganizovat telefonickou konferenci a vytvořit některé marketingové nástroje a systémy. Zpravidla to bývá charismatická osobnost a autorita pro rozvíjející se manažery. Má schopnosti mluvit na veřejnosti. Průměrná úroveň nejvyšších dosažených úspěchů v této kategorii je vysoce úspěšný PresidentialDiamond nebo InternationalDiamond

 

Výkonný lídr střední úrovně, nebo Významný síťový pracovník: Tento lídr pro svou organizaci vytváří společné strategie. Má respekt a je uznáván jinými lídry. Má celkový přehled o MLM průmyslu a je schopen úspěšně vést svou organizaci a vyhnout se všem nečekaným nástrahám. Je to významný síťový pracovník, je schopen vyjádřit vlastní vizi, vytvořit symboly, které mají magický účinek na klíčové osoby jeho skupiny. Ve 4Life ™ je to úroveň GoldInternationals. Významný síťový pracovník, nebo GoldInternationals se výrazně liší ve svých úspěších a schopnostech.

 

Výkonný Lídr vyšší úrovně nebo Významný síťový pracovník: Je to v podstatě Významný síťový pracovník střední úrovně, který má však více schopností, nebo je zvyklý úporněji pracovat. Na úrovni Gold International Diamond lze pozorovat výrazné rozšiřování úspěchů. Požadavek rozsahu pro GID je 250 000 $ LP celkového výsledku skupiny za měsíc. Ale někteří jsou schopni realizovat i několik milionů LP skupinového výsledku měsíčně.

 

Výše uvedená segmentace nemá přesně stanovené hranice. Pomocí skupinové práce a produktivní vzájemné komunikace se zkušenými výše postavenými sponzory je každý z představitelů kterékoli kategorie schopen dosáhnout mnohem lepších výsledků v souladu se svým potenciálem a zkušenostmi.

 

Mějte na paměti, že strategie odměňování je pouze jedním z faktorů v rovnici úspěchu. Zkušenosti a názory lídrů korporací, marketingová filosofie a strategie produktu nejsou o nic méně důležité. Rovněž odpovídající filozofie a strategie jsou stejnými základy úspěchu.

 

Dovolte mi, abych vás seznámil s vědeckým základem, díky kterému se, podle mého názoru, stal marketingový plán 4Life ™ nejlepším v průmyslu MLM.

 

Chápání kompenzačního plánu 4Life a jeho vědecký základ

 

Termíny a Definice

 

Mezinárodní plán odměn: Plán odměn společnosti 4Life je jednotný pro všechny země. Angažujete člověka v jedné zemi a získáte bonusy v organizaci, která se rozprostírá po celém světě. Všechny provize se vyplácí na základě osobního nákupu produktů jednou měsíčně v hodnotě nejméně 100 LP.

 

LP neboli LifePoints: jsou body, které jsou Vám připsány za nákup produktů. Bonusy se započítávají na základě LP a nikoli skladové ceny produktu. LP (některé společnosti je nazývají CV, BV, PV atd.), musí kompenzovat rozdíl příjmu, který společnost získává na základě prodeje různých produktů. Ceny surovin, výzkumu, konkurenční nebo jiné výrobní faktory, jsou příčinou toho, že příjmy z realizace různých produktů nejsou stejné. Místo, aby pro každý produkt byla zavedena vlastní bonusová škála, je mnohem efektivnější přiřadit každému produktu hodnotu v bodech. Při srovnání různých marketingových plánů je velmi důležité srovnávat hodnoty bodů základních produktů.

 

Na níže uvedeném příkladu je ilustrována relevance bodové hodnoty určené každému produktu:

 

Společnost A: cena zboží: 100 USD. Hodnota v bodech 75 USD. Prémie: 30%.

Celkový bonus: 30% x 75 USD = 22.50 USD

 

Společnost B: cena zboží: 100 USD. Hodnota v bodech 93 USD. Prémie: 25%.

Celkový bonus: 25% x 93 USD = 23.25 USD

 

Je zřejmé, že nehledě na to, že Společnost A dává 30% prémii, distributor dostává menší částku i přes to, že kupní cena produktů je stejná.

 

GLP: Obecný skupinový objem prodeje LP – objem na prvních 3 úrovních, včetně osobního objemu prodeje, bez komprese.

 

Organizační Objem prodeje: obecný skupinový objem prodeje celé distribuční organizace.

 

Autoship: Distributor uvádí bankovní účet nebo údaje kreditní karty pro individuální objednávku ve výši 100 LP měsíčně. (Pro distributory v Eurasijském regionu to neplatí)

 

Back-Up Autoship: Distributor uvádí bankovní účet nebo údaje kreditní karty pro individuální objednávku ve výši 100 LP měsíčně, která bude provedena automaticky, pokud distributor neprovede objednávku v konkrétním termínu. (Pro distributory v Eurasijském regionu to neplatí)

 

Osobní inroller: Osoba, která osobně angažovala nového distributora, se nazývá jeho inroller.

 

Požadavky na osobní objem zisku: Každý distributor je povinen jednou měsíčně zakoupit produkci v hodnotě 100 LP aby mohl získat provizi dle marketingového plánu.

 

Sponzor: Člověk, který se v hierarchii nalézá přímo nad distributorem. Inroller a sponzor mohou být různí lidé.

 

Sleva z objemu: Poté, co provede první objednávku má distributor nárok na slevu 25% z osobní objednávky v hodnotě vyšší než 100 LP. Distributor musí být alespoň na úrovni Lídra. Tato podmínka byla zavedena, aby bylo jisté, že distributor rozumí produktu, věří mu a má zkušenosti s jeho užíváním. Je tedy kvalifikován doporučovat jej jiným osobám tak, že o něm vypráví z vlastních zkušeností.

 

Power Pool Bonus tvoří 3% z objemu prodeje 4LifeTM v celém světě. 2% z tohoto bonusu se vyplácí jakožto peněžní odměna, 1% tvoří fond na ceny, který se převádí na program cestování v luxusní kategorii. Peněžní fond si každý měsíc dělí všichni účastníci Power Pool Bonus. Aby se mohl účastník ucházet o podíl v tomto programu, je třeba se v průběhu měsíce stát inrollerem alespoň tří nováčků, z nichž každý si zakoupí produkt v hodnotě alespoň 100 LP, a příští měsíc znovu v hodnotě 100 LP. Bonus jednoho podílu může narůst na 1000 USD. Jedno procento ze světového objemu prodeje se zveřejňuje na „TheGreatEscape“. Každý měsíc probíhá mezi členy PowerPool loterie a vítěz získává dovolenou snů pro dva.

 

Za každého nováčka, který zakoupí produkt v hodnotě alespoň 100 LP, získává jeho inroller jeden lístek do loterie a dva lístky za každého nováčka, který zakoupí produkt hodnotě vyšší, než 400 LP. Aby inroller získal prémii, noví distributoři musí odeslat společnosti  4LifeTM distributorskou dohodu a W-9 nebo formulář W-8.

 

Premier Pool Bonus: Premier Pool tvoří 2 % LP společnosti  4LifeTM za měsíc a je určen pro stupeň International Diamonds a vyšší stupně. Půlka tohoto bonusu se vyplácí podle vydělaných „akcií“ PremierPool. Každý měsíc, kdy se distributor kvalifikuje na stupeň International Diamonds, získává jednu akcii. Pokud se kvalifikuje jako GoldInternationalDiamond, získává dvě akcie. Druhá půlka částky bude v PremierPool vyplacena v souladu s měsíčními platbami dle objemu kvalifikovaným distributorům.

 

Klient: Uživatel, který získává produkty 4Life, ale není distributorem. Nejčastěji získává klient produkt u distributora společnosti 4LifeTM za maloobchodní cenu.

 

Privilegovaný klient: Privilegovaný klient (PreferredCustomer, PC) získává speciální klientskou ID# a objednává si přímo u společnosti 4Life. Distributor 4Life, který jej získal a je jeho inrollerem, získává 25% z LP nákupů svého privilegovaného klienta.

 

Druhotný bonus: Distributoru 4Life se vyplácí prémie, na kterou se nekvalifikoval nikdo jiný v jeho downlinu.

 

Bonusy nekonečnosti (Infinity Bonuses): Distibutoři stupně Diamond a vyššího mají právo na Bonus Nekonečnosti. Ve slovníku se „Nekonečnost“ definuje jako „neomezeně vysoké číslo“. „Neomezenost“ je „nepřítomnost přesných mezí“. Výše bonusu nekonečnosti se zjišťuje pomocí parametrů každého jednotlivého downlinu.

 

Získáváte Bonus Nekonečnosti do té doby, dokud jej nezačne získávat někdo na vyšším stupni, než jste vy. Ale pokud se na nižším stupni objeví distributor, který omezuje váš bonus nekonečnosti, máte garanci toho, že získáte svůj bonus ze tří distributorů na vyšších úrovních.

 

Prémie nekonečnosti vám začne být vyplácena, když se kvalifikujete na stupeň Diamantu.

 

Rozlišuje se Bonus Nekonečnosti jednoho stupně a skupinový bonus nekonečnosti. Bonus Diamond Infinity – získáváte 6% z osobního objemu každého distributora ve vaší skupině počínaje 4. stupněm a dále dolů do nekonečna, dokud to nenaruší distributor se stejným nebo vyšším stupněm. Bonus nekonečnosti stejného stupně pro PresidentialDiamond začíná na 4. stupni a dovoluje získávat prémii dolů do nekonečna, dokud to nenaruší distributor s analogickým nebo vyšším stupněm.

 

Pro distributory stupně Diamond a vyšších je garantováno vyplácení Bonusu Nekonečnosti počínaje stupněm 4. Garance znamená, že provize, které získáváte díky svému 4. stupni, nikdo nenaruší.

Skupinové prémie nekonečnosti se vyplácí vedoucímu z objemu organizace dolů přes její 3. stupeň narušujícího distributora.

 

 

Stupně ocenění a úspěchů v kompenzačním plánu společnosti 4Life.

 

Vědecké základy každého aspektu

 

Kategorie řadových distributorů: Organizace, kterou postavíte, bude sestávat ze 75-80% z řadových distributorů a klientů. Zástupci této kategorie jsou důležitou složkou Vašeho úspěchu. Je to velmi důležité, protože marketingový plán odpovídá na potřeby této kategorie. Většina odměňovacích programů nebere v potaz potřeby této skupiny a v důsledku řadoví distributoři ze společnosti odchází.

 

Co se týče místa, které zaujímají v naší činnosti řadoví distributoři, nesmíme se na tuto kategorii dívat jako na kategorii neúspěšných lidí. Viděl jsem, že mnozí lídři zastávají myšlenku, že lidé neúspěšní v síťovém marketingu jsou slabí a neúspěšní. Toto přesvědčení je neproduktivní. Řadoví distributoři tvoří 80% činnosti MLM. Většina z nich má různé cíle, hodnoty a priority, ale není spravedlivé je považovat za neúspěšné. Pokud budou mít kvůli nám pocit, že prohráli, budeme je tím vlastně nutit, aby opustili naši organizaci. Měli bychom vyjadřovat svou vděčnost a ukazovat naopak, že si ceníme těch, kteří produkují 80% našich zisků. Dvacet až třicet procent lidí má schopnosti pro to, aby z nich byli, s náležitým povzbuzováním a s dobrým tréninkem, lídři střední úrovně. Ať je však jakékoli procento těch, kteří dosáhnou pozice lídra, kategorie spotřebitelů produktu bude vždy tvořit 75-90% členů vaší organizace. Je to matematicky potvrzený fakt a geometrická konstanta, vzhledem k tomu, že takové hranice jsou stanoveny v každém plánu odměn (viz „Efektivní vědecky založený plán odměn“).

 

Obecně jsou příčinami rychlého a masového odchodu distributorů prázdné reklamní kampaně, lživé  navyšování kvality produktů a ponižování řadových distributorů. To vše by se dělat nemělo. Základní vábničkou, která láká řadové distributory, aby zůstali ve společnosti, je unikátní a efektivní produkt. Za přibližně 37 let práce v oboru nutriceutiky a síťovém marketingu jsem nikdy neochutnal takový produkt, který by se co do kvality blížil k TransferFaktorTM. Kromě toho společnost 4Life ResearchTM efektivně reagovala na potřeby řadových distributorů následujícími nabídkami: Privilegovaný klient, stupeň Associate, stupeň Lídr, stupeň Lídr 4Life a PowerPoolBonus.

 

Privilegovaný klient: Status privilegovaného klienta je pro řadové distributory velice důležitý. Takový klient se registruje ve společnosti 4Life ResearchTM a může provádět objednávky přímo u společnosti 4LifeTM za velkoobchodní ceny. 4LifeTM odešle produkt přímo Privilegovanému Klientovi. Leader 4Life získá 25% LP ze všech zakázek Privilegovaného klienta. Všichni Privilegovaní Klienti musí mít podepsanou sponzorskou smlouvu na úrovni jejich distributora. (Tato podmínka se netýká Eurasijských distributorů.)

 

Základní druhy řadových distributorů: Tato kategorie je složena z distributorů, kteří již zapsali několik lidí, nebo z těch, kteří mají několik klientů. Zpravidla je jejich činnost omezena na to, aby byli schopni získat zpět hodnotu vlastního nákupu, nebo zvýšit svůj zisk o několik set dolarů. 4Life vytvořil čtyři možnosti pro tuto kategorii:

 

Status Associate: Aby bylo možné dosáhnout statusu Associate je třeba splnit pouze dvě podmínky:

1. Zakoupit produkt alespoň za 50LP během jednoho měsíce.

2. Pořídit si distributorský balíček.

Odměna:

1. Prémie 2% z objemu distributorů prvního stupně.

2. Prémie 15% z objemu distributorů druhého stupně.

3. Prémie 15% ze zakázek Privilegovaných Klientů.

4. Účast v programu PowerPool (3% ze světového objemu prodeje)

 

Stupeň Lídra. Aby bylo možné dosáhnout statutu Lídra, je třeba splnit čtyři podmínky:

1. Kupovat každý měsíc zboží za 100 LP.

2. Stanovit autoship nebo back-up autoship minimálně na 100 LP. (Tato podmínka se netýká Eurasijských distributorů.)

3. Podepsat smlouvu se čtyřmi distributory, ze kterých každý si měsíčně nakoupí za 100 LP. Alespoň dva z nich musí být na stejné úrovni, jako vy.

4. Pořídit si distributorský balíček.

 

*Nemáte žádné časové omezení pro dosažení statutu Lídra.

 

Odměna:

1. Sleva na celý objem. - 4LifeTM proplatí prémii ve výši 25% z objemu, který byl zakoupen nad rámec povinných 100 LP.

2. Bonus ve výši 25% z nákupů všech vašich Privilegovaných klientů.

3. Bonus ve výši 25% z prvních nákupů distributorů, které jste přivedli do společnosti.

4. Kompenzační platby ve výši 2% z objemů distributorů vaší první úrovně.

5. Kompenzační platby ve výši 25% z objemů distributorů vaší druhé úrovně.

6. Kompenzační platby ve výši 5% z objemů klientů vaší třetí úrovně.

7. Možnost účastnit se PowerPool.

 

Lídr 4Life. Aby bylo možné dosáhnout statusu Lídr 4Life, je nutné splnit následující podmínky:

1. Kupovat každý měsíc zboží za 100 LP.

2. Nastavit autoship nebo back-up autoship na minimálně 100 LP.

3. Pořídit si distributorský balíček.

(Tyto podmínky musí být splněny již v okamžiku podpisu dohody. Požadavky k podpisu konkrétního počtu distributorů se netýká statusu Leader 4Life).

 

Odměna:

1. Sleva na celý objem. - 4LifeTM proplatí prémii ve výši 25% z objemu, který byl zakoupen nad rámec povinných 100 LP.

2. Bonus ve výši 25% z nákupů všech vašich Privilegovaných klientů.

3. Bonus ve výši 25% z prvních nákupů distributorů, které jste přivedli do společnosti.

4. Kompenzační platby ve výši 2% z objemů distributorů vaší první úrovně.

5. Kompenzační platby ve výši 25% z objemů distributorů vaší druhé úrovně.

6. Kompenzační platby ve výši 5% z objemů klientů vaší třetí úrovně.

7. Možnost účastnit se PowerPool.

 

Společnost 4Life se rozhodla sjednotit výhody obou typů plánů a odstranit přitom jejich nevýhody.

 

Pro to je však potřeba vyplácet do sítě více peněz, než jiné společnosti! Navíc nikoli jen na papíře, ale i ve skutečnosti!

 

Zakladatel společnosti David Lisonbee přijal revoluční rozhodnutí: společnost bude pracovat na základě 5% ze zisku (přitom je v USA běžné pracovat z 12-15%). Všechny ostatní příjmy budou rozděleny distributorům, kteří rozšiřují prodej produktu!

 

V USA je každý byznys legální a průhledný. Informace o příjmech ve struktuře a výdeji příjmů, o vyplácení bonusů, to vše se pečlivě kontroluje, na základě toho platí daně společnost i distributoři. V této zemi je to vše velmi důležité.

 

Na základě údajů z těchto oficiálních pramenů jsou faktické platby do sítě těch nejsolidnějších a nejváženějších společností MLM maximálně 40%. Průměrně v USA je to 37,5%. Na základě stejných oficiálních pramenů společnost 4Life vyplácí 55,9% (přitom ideálně dle plánu jde o 64%).

 

Proto může společnost 4LIFE tvrdit, že má nejštědřejší plán v tomto odvětví. Nejde totiž o žádný reklamní trik, opravdu to tak je!

 

Vidíme tedy, že základ marketingového plánu je jednoúrovňový, „vynuluje“ se každý měsíc. Není zde žádné mnohaměsíční hromadění kvalifikačního objemu.

 

Je zřejmé, že do první části plánu (první tři úrovně), tedy pro nováčky, je vklad více než dostačující: polovina částky, která se vrací do sítě – 32%. Je to založeno na třech postřezích:

 

1. aby bylo možné dosáhnout na bonusy na prvních třech úrovních, je třeba splnit jednou podmínku – získat osobních 100 bodů (2-3 lahvičky).

 

2. 25% z druhého stupně. Plán pobízí k napomáhání prvnímu stupni, zapisovat jeho první stupeň.

 

3. Termín „inroller“. Společnost dává distributorovi právo, aby postavil jím získaného člověka na libovolné místo ve své síti, ale i přesto zůstávat jeho inrollerem a dostávat dobré bonusy za jeho získání a další práci: nikoli 2%, ale 25%, 5% nebo 6%).

 

Tento první blok ze tří myšlenek plus power pool stimuluje člověka ke správné práci s prvním a druhým stupněm, zajišťuje normální duplicitu a vylučuje činnost, která by fungovala na základě principu: podepsal první stupeň a nechal být, honem běžet za dalšími podpisy.

 

Další myšlenkou je, že společnost vyplácí 25 centů za každý bod nad základních 100. Tato nová myšlenka (v ostatních společnostech nic takového není!) láká k práci ve společnosti i ty, kteří se nevidí jako tvůrci sítě, ale také si nepřejí vybírat od klientů výrazný rozdíl – platby jsou vysoké i tak. Například za prodej jedné lahvičky TF+ po splnění 100 bodů, vyplácí společnost více než 350 rublů.

 

Pro první tři stupně se tedy liší v plánu platby za prvních 100 bodů od plateb za nákupy nad 100 bodů. Pokud jste dosáhli 200 bodů, za prvních 100 dostane Váš sponzor 2 USD, jeho sponsor 25 USD, a pokud je distributor nad ním Diamond, dostane 6 USD, pokud je prezidentem – 12 USD atd. Ovšem za druhých 100 bodů dostanete vy 25 USD, Váš sponzor 2 USD, jeho sponzor 5 USD a dále stejně jako v prvním případě. Je to velmi hezky řešeno.

 

BONUSY NEKONEČNOSTI

 

O tyto bonusy mohou usilovat distributoři na stupni alespoň Diamond. Zkušení pracovníci síťového marketingu, kteří zkoumali náš plán, se snažili najít místo, kde se plán zhroutí, a když přečetli část, ve které se říká, že: „pokud řetězec nebude narušen jiným pracovníkem stupně Diamont, nebo vyšším“, hned odpovídají: „Ale tady se přece Váš plán hroutí, a to úplně, žádná nekonečnost tady není. Velké peníze tady rozhodně vydělat nejde. Já si třeba seženu silného leadera, kterého přivedu do společnosti, on mě dohoní a já z jeho organizace nebudu nic dostávat!“

 

Ale tak to není, plán se nehroutí! Je to těžko uvěřitelné, ale bonusy nekonečnosti jsou v plánu tři, a ne jeden!

 

První je bonus čtvrtého stupně. Pokud dosáhnete stupně Diamond, počínaje čtvrtým stupněm a dolů až do konce, máte 6%, a pokud dosáhnete úrovně prezident tak 12%. 12% od 4. stupně až úplně dolů!!! To je úplná pohádka!!!

 

ALE pokud se v řetězci objevuje Diamond, pak opravdu ruší Diamonda, který se nachází v posloupnosti výše, to je pravda. Neruší jej hned, vyšší dostane procenta z nižšího Diamonda a ze třech úrovní pod ním, ale to je vše. Diamond ruší Diamonda. Ale prezident prezidenta neruší. A vyšší stupeň prezidenta také ne.

 

Pokud je v řetězci prezidenta diamond, bonus 4 stupně se ruší, ale nastupuje zde průběžný rozdílový bonus. Prezident má dostat 12%, zatímco diamond 6%. Samozřejmě, že prezident i nadále dostává rozdíl 12-6=6%.

 

Pokud se v řetězci prezidenta objevuje prezident, pak teprve 12-12=0%. Rozdílový bonus tedy zaniká, ale zde přichází na řadu bonus nekonečnosti (tady je tedy)!

 

Po prvním stejné či vyšší úrovně prezident dále dostává 3% dolů do konce. Po druhém totéž. Teprve třetí (stejné úrovně nebo vyšší) v řetězci může teoreticky vyrušit prezidenta, ale prakticky pak tento přechází na další úroveň a začíná dostávat nový bonus 2% z objemů distributorů stejné úrovně (nebo vyšší), od dvou jejich posloupností. Ti, kteří se zabývají marketingem společnosti tvrdí, že se zatím nikdy nestalo, že by někdo někoho vyrušil na dobu více, než jednoho měsíce.

 

Společnost neustále zdokonaluje plán, a tedy i zvyšuje platby, taková je politika vedení. Nejdříve nebyl power pool, objevily se peníze, a do plánu byl zapracován také tento báječný program. A ještě jedna novinka: rychlý start na diamonda. Zavedlo se to roku 2004, 400 bodů během prvního měsíce aktivity a jste diamond bez jiných podmínek a zůstanete jim 3 měs., pokud pravidelně vyděláte více než 100 bodů, a dále také, pokud se účastníte power poolu. A celou dobu máte bonus čtvrtého stupně. Takže tak.

 

Přejeme Vám mnoho úspěchu v naší ušlechtilé práci!

bottom of page